ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

BMW 2800 CS bumper (1968-1975) by stainless steel වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   103 නැරඹුම්

₨ --

  • bmw-2800-cs-bumper-1968-1975-by-stainless-steel-big-0
  • bmw-2800-cs-bumper-1968-1975-by-stainless-steel-big-1
  • bmw-2800-cs-bumper-1968-1975-by-stainless-steel-big-2
  • bmw-2800-cs-bumper-1968-1975-by-stainless-steel-big-3

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

BMW 2800 CS bumper (BMW 2800 CSStoßfänger) stainlesssteel (1968-1975)
One set includer:  1 front bumper in 3parts and 2 over-riders, 1 rear bumper in 2 parts and mouting kit.

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=NNRsWGSUGpk

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have: Mercedes,Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph....BMW2800 CS bumper, BMW 2800 CS Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, BMW 2800 CSbumper, BMW 2800 CS Stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com,

www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand BMW
Transmission Manual
Condition New
Model 2800 CS

 
Post Your Ad