ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand New Architect Designed House for Sale in Mount Lavinia පුද්ගලික

6 months ago ඉඩකඩම් Mount Lavinia   125 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Mount Lavinia
මිල: අලවිකරු සම්බන්ද කරගන්න

Brand New Architect Designed House for Sale in Mount Lavinia

Selling Price: Rs.85 Million

Call for More Details: 0713247845

6 Perches

4 Bedrooms

3 Bathrooms

Ground Floor Area - 1154 Sq.Ft.

Garden Area - 478 Sq.Ft.

First Floor Area - 1130 Sq.Ft.

First Floor Balcony Area - 105 Sq.Ft.

First Floor Terrace Area - 102 Sq.Ft.

Second Floor Area - 280 Sq.Ft.

Roof Top Garden Area - 865 Sq.Ft.

Ground Floor - Dual Parking with Vehicle Accessory Store, Living & Dining Area

Pantry with Heavy Kitchen, Visitor’s Bedroom with Air Conditioning, Common Bathroom

Maid’s Room & Washroom

Sump Tank 2000L

Gas Point & Washing Machine Area

Store Room Facility (8 Cubic Meters)

First Floor - TV Lobby, Mini Pantry, Master Bedroom with Air Conditioning, Attached Bathroom, Balcony & Terrace, 2 Bedrooms with Air Conditioning, Balcony, Common Bathroom

Second Floor - Gymnasium/ Study Dual Roof Garden with Fruits & Flowers

1000L Overhead Water Tank with Pressure Pump

Solar Hot Water System

Solar Power System with Net Metering (3kW)

Three Phase Electricity from National Grid

National Water Supply Line

CCTV System (6 Cameras)

Close to Mount Lavinia Junction

Urgent Sale

No Brokers


 
Post Your Ad