ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Brand New Fully Furnished 3Story House for Sale at Himbutana, පුද්ගලික

7 months ago ඉඩකඩම් Colombo 10   134 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Colombo 10
මිල: ₨33,000,000

Brand New Fully Furnished 3Story House for Sale at Himbutana,

For more information Contact : 0777229747

Property Size : 9.6 perches
Furniture : Yes ( Selling with Full furniture ) 
Bedrooms : 5 ( 3 BR AC available )
Bathrooms : 5 ( 3 BR Hot water facilities )
Living Hall : Yes ( Large Specious Hall ) 
TV Lobby : Yes 
Kitchen : Latest design kitchen 
Entertainment Area : Billiard Board and Coffee Bar
Garden : Lovely Backyard with customized waterfall
Parking : Yes 
Near by : 1km to Angoda and 2km to koswatta battaramulla town.

Price : 33M

For more information Contact : 0777229747

Property Size : 9.6 perches
Furniture : Yes ( Selling with Full furniture ) 
Bedrooms : 5 ( 3 BR AC available )
Bathrooms : 5 ( 3 BR Hot water facilities )
Living Hall : Yes ( Large Specious Hall ) 
TV Lobby : Yes 
Kitchen : Latest design kitchen 
Entertainment Area : Billiard Board and Coffee Bar
Garden : Lovely Backyard with customized waterfall
Parking : Yes 
Near by : 1km to Angoda and 2km to koswatta battaramulla town.

Price : 33M


 
Post Your Ad