ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

MGB bumper by stainless steel (1962-1974) වෘත්තීය

6 months ago වාහන Ampara   72 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

MGBbumper ( MGB Stoßfänger ) by stainless steel(1962-1974)

One set includes:

One front bumper and 2 overrides

One rear bumper and 2 overrides.

Mounting kit

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see the video below :

https://www.youtube.com/watch?v=jf1aFvioi20

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,...MGB bumper,  MGBStoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you need bumpers classic car, Pleasecontact

We can support for you: bumperautomobile.com, MGB bumper,  MGBStoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com,

Web: http://www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Other
Transmission Manual
Condition New
Model MGB

 
Post Your Ad