ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

Rolls Royce Silver Shadow bumper set (1965-1977) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   34 නැරඹුම්

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Rolls Royce Silver Shadow bumper (RollsRoyce Silver Shadow Stoßfänger) year(1965-1977) stainless steel 
One set includes:

One front bumper in 3 parts and 2 overrider

One rear bumper in 3 parts, 2 over riders

 Mountingkit.

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Please see Video below:

https://www.youtube.com/watch?v=YGfu2g299TA&list=UUFpI-qIVVUHD80U2phM-FVA&index=2

The choice foryour car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph,... Rolls Royce Silver Shadow bumper, Rolls Royce Silver Shadow Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.           

If you need bumpers classic car, pleasecontact.

We can support for you: Rolls Royce Silver Shadow bumper, Rolls Royce Silver Shadow Stoßfänger

Email: info@bumperautomobile.com

Web: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Rolls Royce
Engine Capacity Silver Shadow
Transmission Manual

 
Post Your Ad