ඇතුල් වන්නවේගවත්ව හොඳම ගනුදෙනු සඳහා ප්‍රවේෂ වීමට ඇතුලු වන්න. මෙහි ක්ලික් කරන්න ඔබට ගිණුමක් නොමැති නම්.

VW Karmann Ghia Euro style bumpers (1955-1971) වෘත්තීය

7 months ago වාහන Ampara   70 නැරඹුම්

₨1

  • vw-karmann-ghia-euro-style-bumpers-1955-1971-big-0
  • vw-karmann-ghia-euro-style-bumpers-1955-1971-big-1
  • vw-karmann-ghia-euro-style-bumpers-1955-1971-big-2

0.0 star

දිස්‌ත්‍රික්‌කය : Ampara
මිල: ₨1

Volkswagen Karmann GhiaEuro style bumpers ( VW Karmann Ghia European Stoßfänger ) year(1955-1967),(1967-1969),(1969-1971)

One set includes: 1 frontbumper( 3 parts) , 1 rear bumper( 3 parts), 4 overrides, mounting kit.

The bumper is copied from the original inshape, size and is perfectly comparable to the original bumper.

The bumper is made from 304 stainlesssteel (it never rust, even at different temperatures), After the bumper isfinished, it is polished to high gloss. It looks like chrome. The inside of thebumper is painted with many layers, making it smoother and more beautiful.

Link video : https://www.youtube.com/watch?v=5SRTQcJm_lg

The choice for your car: luxury – class

The current bumper models we have:Mercedes, Datsun, BMW, Volvo, Volkswagen, Jaguar, Ford, Opel, Triumph… VW Karmann GhiaEuro style bumpers, VW Karmann Ghia European Stoßfänger

More than that, we always want to worktowards developing more new models. So we are searching for samples from anycustomers who can cooperate with us to expand some kinds of products instainless steel, rubber, steel, aluminum, copper, chrome such as bumpers,trims, plate number frames, parts of classic cars, modern cars, stainless steeltools for high-class bathrooms, stainless steel parts for high-end tables andchairs.

If you are interested inthis product, please contact  

We can support for you: bumperautomobile.com, VW Karmann Ghia Euro style bumpers, VW Karmann GhiaEuropean Stoßfänger.

Email: info@bumperautomobile.com

Website: www.bumperautomobile.com

අතිරේක විස්තර

Car Brand Volkswagen
Condition New
Model Karmann Ghia

 
Post Your Ad