ඉවාටා පැල විකිනිමට Private

7 மாதங்களுக்கு முன்பு வீடு மற்றும் தோட்டம் Habarana   178 views

₨25

  • -big-0
  • -big-1
  • -big-2
  • -big-3

0.0 star

இடம்: Habarana
விலை: ₨25

ඉවාටා පැල විකිනිමට

නිවස ලස්සනට වැටකට හදන්න පුලුවන් bush එකට තියන්වා 

කැමති පාටකින් 

ඉවටා ලොකු පැල තොග 100 යයි 

සිල්ලර 150 යි 

පොඩි පැල තොග 25 යි සිල්ලර 50 යි 
කුරිය පහසුකම් ඇත ඔනේ අය ඉන්බොක්ස් එන්න 
0771572472 
Post Your Ad