ගණිතය 6-11 Private

7 மாதங்களுக்கு முன்பு கல்வி Wattala   90 views

₨ --

  • 6-11-big-0

0.0 star

இடம்: Wattala
விலை: விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ளுங்கள்

විසි වසරකට වැඩි පළපුරුදු ප්‍රවීණ ගුරුවරයා නිවසට පැමිණ ඉතා සරලව විධිමත්ව උගන්වයි .බොහෝ සිසුන් අතිවිශිෂ්ට ගණිත ප්‍රතිඵල ලැබූ පාඨමාලාවකි.වත්තල සිට 15kmක් ඇතුලත.සාධාරණ ගාස්තු අය කෙරේ .


 
Post Your Ad