ජපන් භාෂා පන්ති / Japanese Language Classes. ( 076 70 79 063 ) Private

8 மாதங்களுக்கு முன்பு கல்வி Homagama   108 views

₨ --

  • japanese-language-classes-076-70-79-063-big-0

0.0 star

இடம்: Homagama
விலை: விற்பனையாளரை தொடர்புகொள்ளுங்கள்

O/L, A/L, JLPT / NAT විභාග සදහා සූදානම් කරවීම.

කුඩා ළමුන් සදහා පන්ති (01 වසර සිට 09 වසර දක්වා)

ජපන් භාෂාව කථා කිරීම පුහුණු කිරීම.

ඔබ ජපන් භාෂා විභාග සමත්වීමෙන් පසු ඔබට ජපන් යාමට අවශ්‍ය නම් විශ්වාසදායී සහ ඉතා අඩු මුදලකට VISA ලබා ගැනීමට හැකි ආයතනයන් වෙත යොමු කෙරෙනු ඇත.

මහරගම, හෝමාගම, ගොඩගම, අතුරුගිරිය, හංවැල්ල, පාදුක්ක, හොරණ, ඉංගිරිය ප්‍රදේශයන්හි පන්ති පැවැත්වේ.

ගැහැණු ළමුණ් සදහා නිවසට පැමිණ පන්ති පවත්වනු ලැබේ.

රාතී පන්ති පැවැත්ෙව්.

ජපානයේදී ජපන් භාෂා උපාධිය හැදෑරූ ගුරුවරුයක විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

500 per hour

076 70 79 063


 
Post Your Ad